Iskolánkról

Az iskola rövid története
Pápán 1892-ben kezdődött meg első ízben a katolikus szellemű nevelő-oktató munka a néhai Ruszek József apát-kanonok alapítványából emelt Római Katolikus Fiú- Népiskolában, és az 1948-as államosításig jó nevű intézményként működött.
A rendszerváltást követően, 1992-ben újraindult a régi iskolaépületben a Szent István Római Katolikus Általános Iskola, 8 évfolyammal.
Iskolánk névadója Szent István diakónus, akit Jézusról tett tanúságtételéért halálra ítéltek és az akkori kor szokásai szerint a városon kívül megköveztek. Munkássága, önfeláldozása, emberi magatartása példaértékű a mai fiatalság és mindannyiunk számára.

Az iskola küldetésnyilatkozata
Az iskola: hely, ahol az ember emberré válik.
Katolikus iskolánknak – mint minden más iskolának – az a rendeltetése, hogy kritikusan és módszeresen átadja a műveltséget és ezáltal a személyiség teljes formálódásán munkálkodjék. Ezt a célt a keresztény világlátás szerint igyekszünk elérni.
Kötelességünknek tartjuk diákjaink személyiségének keresztény szellemű formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom e téren nem teszi meg, ami rajta áll.” (Kat. Isk. 45.)
Fő célunk: emberséget és tudást adni a ránk bízott gyermekeknek.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei
Katolikus iskolánk nevelésének alapja és középpontja maga Krisztus.
A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára.
„A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.” (CIC 803.) Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát:

 • keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét,
 • a nevelő jelleg dominál,
 • a nemzeti értékeket szolgálja,
 • fontos szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat az alapelveket, amelyek különösen nagy hangsúlyt kapnak katolikus iskolánk egész pedagógiai működésében.

 • A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. „A katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók tevékenykedésén és tanúságtételén múlik.”
 • A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a szokásautomatizmusoknak. Ezért a szoktatásnak kitüntetett figyelmet kell szentelni, az erre fordított energia sokszorosan megtérül.
 • Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban mindig indokolt legyen.

Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az emberi morált magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiség harmóniáját, „belső békéjét” az érvényesülésnél.

 • Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása, és a pontosság, a fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban részt vevő diákokra és pedagógusokra egyaránt vonatkozik.
 • Az igényes követelmény meghatározása és végrehajtása következetességet tételez fel.

Az iskolában folyó pedagógiai munka értékei

 • az ember természetfeletti rendeltetése
 • a jó melletti döntésben rejlő szabadság, béke, boldogság
 • az egyén fizikai és értelmi képességeiben rejlő lehetőségek
 • keresztény világnézet
 • az ember közösségi életét szabályozó értékek: Isten- és emberszeretet
 • az emberi élet védelme
 • igazság és igazságosság
 • elkötelezett élet a családban, az Egyházban és a társadalomban
 • az evangéliumi normákból következő kötelességek (pl.: fegyelmezettség, munkafegyelem, pontosság, lelkiismeretesség; a felnőttek tisztelete, tiszta, rendezett környezet kialakítása, stb.)

A mindennapos testnevelés keretében alsó tagozatban heti 1 órában, 5. osztályban heti 0,5 órában néptáncot tanítunk.
A kerettantervi rendeletben meghatározott szabadon tervezhető órakeretet az alábbiak szerint használtuk fel:

Alsó tagozatban:

1. évfolyamon: a magyar nyelv és irodalom óraszámát heti 0,5 órával, a matematika óraszámát heti 0,5 órával emeltük meg, heti 1 órában idegen nyelvet tanítunk.
2. évfolyamon: a magyar nyelv és irodalom óraszámát heti 0,5 órával, a matematika óraszámát heti 0,5 órával emeltük meg, heti 1 órában idegen nyelvet tanítunk.
3. évfolyamon: a magyar nyelv és irodalom óraszámát heti 1 órával emeltük meg, heti 1,5 órában idegen nyelvet, heti 0,5 órában informatikát tanítunk.
4. évfolyamon: a magyar nyelv és irodalom óraszámát heti 1,5 órával, a matematika óraszámát heti 0,5 órával, az idegen nyelv heti óraszámát0,5 órával emeltük meg, heti 0,5 órában informatikát tanítunk.

Már 1. osztálytól lehetővé tesszük diákjaink számára az idegen nyelvvel való ismerkedést, 1. és 2. osztályban játékos formában, az írásbeliség mellőzésével. 3. osztálytól 6. osztályig emelt óraszámban folyik a nyelvoktatás. Célunk, hogy az általános iskola végére minél több diákunk megszerezze az alapfokú nyelvvizsgát.
Továbbra is lehetővé tesszük diákjaink számára, hogy már 3. osztálytól ismerkedhessenek az informatika tantárggyal.

Felső tagozatban:

5. évfolyamon: a matematika óraszámát heti 1 órával, az idegen nyelv heti óraszámát 0,5 órával emeltük meg, heti 0,5 órában informatikát tanítunk.
Hon- és népismeret; Dráma és tánc tantárgyak közül ez utóbbit választottuk.
6. évfolyamon: a magyar nyelv és irodalom óraszámát heti 1 órával, a matematika óraszámát heti 1 órával, idegen nyelv heti óraszámát 0,5 órával, a természetismeret heti óraszámát 0,5 órával emeltük meg.
7. évfolyamon: a magyar nyelv és irodalom óraszámát heti 0,5 órával, a matematika óraszámát heti 0,5 órával emeltük meg.
8. évfolyamon: a matematika óraszámát heti 0,5 órával, a fizika heti óraszámát 0,5 órával emeltük meg.

A magas szintű nevelő-oktató munka érdekében a következő tantárgyakat csoportbontásban tanítjuk:

 • informatika 3-8.évfolyamon
 • idegen nyelv 1-8. évfolyamon
 • 7. és 8. évfolyamon a matematika tantárgyat osztályonként két csoportra bontjuk tanulmányi eredmény alapján: jobb képességű tanulóink számára felvételi felkészítést, ill. a gyengébb képességűek számára felzárkóztatást tartunk.
 • 7. és 8. évfolyamon a párhuzamos osztályokat tanulmányi eredmény alapján három csoportra bontjuk: a jobb tanulmányi eredményűek számára lehetővé tesszük a második idegen nyelvvel való ismerkedést, ( két csoport: angol ill. német nyelv) a gyengébb képességűek magyar nyelv és irodalom felzárkóztatásban vesznek részt.
 • A csoportbontás az előző tanév végi osztályzatok alapján történik, erről a szülőt tanév végén írásban tájékoztatjuk.

Sportfoglalkozásaink:

 • sportkör
 • atlétika
 • úszás (kéthetente 1 alkalommal minden tanuló, hetente 2 alkalommal pedig az intenzív úszásoktatást választók). Az úszásoktatással járó költségeket adományokból, ill. pályázati támogatásokból fedezzük.
 • labdarúgás
 • talajtorna
 • labdás edzés
 • kézilabda
 • kosárlabda
 • röplabda

Választható tanórán kívüli egyéb foglalkozások:
szakkör, felzárkóztató vagy tehetséggondozó foglalkozás, sportkör, napközi és tanulószoba

Szakkörök:

tantárgyak szerinti tehetséggondozó és versenyfelkészítő:

 • magyar nyelv és irodalom 
 • matematika 
 • német/angol/orosz
 • biológia 
 • fizika
 • kémia 
 • informatika 
 • egészséges életmódra nevelés: sportkörök, természetjárás, erdei iskola
 • elsősegélynyújtó szakkör
 • háztartástan 
 • könyvtár 

képesség- és készségfejlesztés:

 • énekkar 
 • furulya 
 • képzőművészeti
 • színjátszó 

Egyéb foglalkozás:
1-5. osztályig napközi, 6-8. osztályig tanulószoba keretein belül biztosítjuk a diákok tanórákra való felkészülését.
Felzárkóztató foglalkozásokat tartunk azon tanulóink részére, akiket a lemorzsolódás veszélye fenyeget. Az SNI-s és BTM-es diákok fejlesztése is – évente jóváhagyott egyéni fejlesztési terv alapján – a tanítási órák utáni időben történik.

Pedagógusválasztás szabályai:
Az első osztályba beiratkozó tanulók szülei kérhetik, hogy melyik tanító nénikhez kerüljön gyermekük.
Az osztályba soroláskor ezt figyelembe vesszük, amennyiben lehetséges.

Egyéb iskolai programok:

Tanulmányi kirándulások:

Célunk, hogy az iskola alsó tagozatosai a szűkebb környezetet, a lakóhelyhez közelebb eső vidékeket, a felsősök a Dunántúl nevezetességeit megismerjék.

1. évfolyam: Veszprém
2. évfolyam: Odvaskő-Bakonybél, Zirc
3. évfolyam: Sümeg
4. évfolyam: Tihany, Balatonfüred
5. évfolyam: Győr, Pannonhalma
6. évfolyam: Sárvár, Ják, Szombathely
7. évfolyam: Nagycenk, Sopron, Fertőd
8. évfolyam: Budapest

Iskolánk 1 napot biztosít osztálykirándulás céljára. A kirándulások programját változatosan állítjuk össze. Szerepel benne városnézés, játék, sport, fürdés, stb. Az útiköltséget a szülők adományaiból finanszírozzuk.

Intézményünk kiírás esetén részt vesz a „Határtalanul” c. pályázaton. Nyertes pályázat esetén a kirándulást követően témanapot szervezünk Nemzeti összetartozás – Határtalanul címmel.
A 7. évfolyam tanulmányi kirándulásának úticélja módosul sikeres pályázás esetén.

Napközis tábor:
Alsó tagozatosok számára a nyári szünet első illetve második hetében szülői igény esetén munkanapokon 8-16 óráig napközis tábort szervezünk.

Nyári táborok:
1-8. évfolyamos tanulók számára 1 hetes táborozási lehetőséget kínálunk fel Badacsonytomajon és Zalaegerszegen. Iskolánk napi 1 főétkezést biztosít, a további költségeket szülői adományokból, pályázati támogatásból fedezzük.

Délutáni programok:
Vannak olyan közös délutáni rendezvények, amelyek az iskola életét színesítik (egészségnap, filmvetítés, színházlátogatás,…).

A magyarságra nevelés, a néphagyomány megismerése szempontjából rendkívül fontos a kézműves foglalkozások, ünnepkörökhöz kapcsolódó kulturális műsorok szervezése: pl.: Szent Miklós ünnepe, farsang, betlehemezés, stb.

Iskolanap: Hagyománnyá vált az egész napos, az iskolán kívüli helyszínen szervezett program, melynek része az osztályok közötti játékos akadályverseny.

Szülők, nevelők részére sportolási alkalmakat biztosítunk tornatermünkben.